• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Δοκιμαστική παρακολούθηση

Δοκιμαστική παρακολούθηση με βάση το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Υ2/2600/2011-ΦΕΚ-892 Β’/11-7-01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Σκοπός μιας δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι η λήψη δεδομένων που οδηγούν σε αξιολόγηση της ποιότητας του νερού (οργανοληπτικής και μικροβιολογικής) που διατίθενται για την ανθρώπινη κατανάλωση.

Εξίσου σημαντική είναι η πληροφορία που προσκομίζεται αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του πόσιμου νερού, ιδίως της απολύμανσης – εφόσον γίνεται.

Φυσικοχημικές παράμετροι Μικροβιολογικές παράμετροι
pH Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22oC
Αγωγιμότητα Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 37oC
Γεύση Κολοβακτηριοειδή (Total coliforms)
Οσμή Escherichia coli (E. coli)
Χρώμα Enterococcus intestinal
Θολότητα Pseudomonas aeruginosa (νερό που πωλείται προς πώληση σε φιάλες/δοχεία)
Αμμώνιο Clostridium perfringens (μόνο όταν το νερό προέρχεται/επηρεάζεται από επιφανειακό νερό)
Υπολειμματικό χλώριο (μόνο όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης)
Νιτρώδη (μόνο όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται χλωραμίνωση)
Σίδηρος (μόνο όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό)
Αργίλιο (μόνο όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό)