• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Ζωοτροφές

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Διαθρεπτική επισήμανση

Η χημική ανάλυση των ζωοτροφών σε συνδυασμό με τον έλεγχο και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεών τους, αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθεί η βελτίωση της διατροφής των αγροτικών ζώων και των παραγόμενων από αυτά προϊόντων.

Ένα σύγχρονο εργαστήριο χημικής ανάλυσης και ελέγχου των ζωοτροφών, δύναται να αποτελέσει κομβικό σημείο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων.

 

Παράμετρος Μέθοδος
Υγρασία Κωδ. Τρ. Ποτ. Γ1
Τέφρα Κωδ. Τρ. Ποτ. Γ2
Ολικά λιπαρά Καν. 152/20009
Άζωτο Ολικό ISO 1871
Πρωτεΐνες Nx6.25
Υδατάνθρακες Υπολογιστικά
Ενέργεια Υπολογιστικά
Ινες Ακατέργαστες (Κυτταρίνη) Κωδ. Τρ. Ποτ. Γ5

 

Μυκοτοξίνες

Ορισμένα είδη μυκήτων παράγουν τοξίνες, που ονομάζονται μυκοτοξίνες και σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα αλλά και τις ζωοτροφές μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις και άλλα προβλήματα.

Το μέγεθος των βλαπτικών επιδράσεων μιας μυκοτοξίνης στην υγεία των ζώων καθορίζεται από τον βαθμό επιμόλυνσης της μυκοτοξίνης αλλά και πολλούς ακόμη παράγοντες, όπως το βαθμό συμμετοχής της στο τελικό σιτηρέσιο, το χρόνο και τη διάρκεια χορηγήσεως της, το φύλο, την ηλικία και την κατάσταση υγείας του ζώου.

Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια των μυκοτοξινών αυτών στις ζωοτροφές ορίζονται από την νομοθεσία 2002/32/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράμετρος Μέθοδος
Αφλατοξίνες Β1, Β2, G1, G2 AOAC 991.31
Ωχρατοξίνη Α HPLC
Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) ELISA
Ζεαραλενόνη (ZON) ELIZA

 

Βαρέα μέταλλα

Ορισμένες μακροχρόνιας χρήσης σκευάσματα για τη συμπληρωματική διατροφή των ζώων για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς, με υψηλή συγκέντρωση ιχνοστοιχείων, περιέχουν αναπόφευκτα ορισμένες ποσότητες αρσενικού, καδμίου ή μολύβδου που υπερβαίνουν τα καθορισθέντα ανώτατα όρια για τα συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα στις συμπληρωματικές ζωοτροφές.

Τα όρια των επιβλαβών αυτών στοιχείων παρουσιάζονται στην οδηγία 2002/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράμετρος Μέθοδος
Κάδμιο GF-AAS
Υδράργυρος Hydride-AAS
Μόλυβδος GF-AAS
Αρσενικό Hydride-AAS
Νιτρώδη άλατα  
και άλλα  

 

Έλεγχος ομοιογένειας & επιμόλυνσης

Σύμφωνα με τον Καν. 183/2005 και την ΚΥΑ 340668/2008, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών έχουν την υποχρέωση, ανάμεσα στις υπόλοιπες αναλύσεις τους, να περιλαμβάνουν τον ετήσιο έλεγχο των αναμικτήρων για την διασφάλιση της ομοιογένειας των προϊόντων τους.

Ομοιογένεια: Η ενσωμάτωση μιας πρόσθετης ουσίας / προμίγματος σε ένα πρόμιγμα/ σύνθετη ζωοτροφή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή των εν λόγω πρόσθετων ουσιών ή των προμιγμάτων τηρώντας τα κριτήρια που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.

Η δοκιμή ομοιογένειας γίνεται με την χρήση κατάλληλου ιχνηθέτη κατά το στάδιο της παραγωγής, στη συνέχεια τον χημικό προσδιορισμό του σε συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων από το τελικό μίγμα και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Συνηθέστερες ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι ανόργανα άλατα νατρίου, καλίου ή κοβαλτίου, συγκεκριμένα αμινοξέα και άλλα μικροθρεπτικά συστατικά.

Κάθε ιχνηθέτης παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με τον τρόπο εργασίας και το είδος της ζωοτροφής.

Η δοκιμή πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και εκτός από την ομοιογένεια ελέγχει και την επιμόλυνση μεταξύ των διαφόρων παρτίδων παραγωγής.

Επιμόλυνση: Όπως ορίζει η εγκύκλιος 268269/23-06-2004 Υπ.Αγροτ.Αναπτυξης&Τροφίμων/Γεν.Δνση Ζωικής Παραγωγής, η  παρουσία προσθέτων ή  ορισμένων ουσιών σε μία σύνθετη ζωοτροφή που δεν πρέπει να τις περιέχει βάση της νομοθεσίας πρέπει να αποφεύγεται.

Επίσης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναλύσεις που χρειάζονται.

Αφού χρησιμοποιηθεί μια πρόσθετη ύλη που κρίνεται επικίνδυνη για ορισμένη κατηγορία ζώων, παρασκευάζονται μια ή περισσότερες παρτίδες μιας σύνθετης ζωοτροφής που δεν περιλαμβάνουν αυτό το προϊόν αλλά για τις οποίες η επιμόλυνση που προέρχεται από τις προηγούμενες παρτίδες δεν δημιουργεί προβλήματα.

Μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρόφιμα

Στο «MediCenter εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων και ποτών» πραγματοποιείται πλήρης γκάμα των μικροβιολογικών αναλύσεων που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 και τις τροποποιήσεις του (κανονισμός αριθ. 1881/2006, 1441/2007).