• Τρόφιμα

  Πακέτα αναλύσων σε τρόφιμα

  Περισσότερα
 • Ζωοτροφές

  Πακέτα αναλύσεων σε ζωοτροφές

  Περισσότερα
 • Νερό

  Αναλύσεις νερού

  Περισσότερα
 • Περιβάλλον

  Αναλύσεις Αποβλήτων & Περιβάλλοντος, Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περισσότερα
 • Ελαιόλαδο

  Αναλύσεις ποιότητητας, γνησιότητας και σφάλειας ελαιολάδου

  Περισσότερα

Περιβάλλον

Ανάλυση αποβλήτων περιβάλλοντος

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997.

Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ εκδόθηκε για την προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η απόρριψη ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυµάτων και των παραπροϊόντων τους (λάσπη), καθώς και υγρών αποβλήτων από ορισμένες βιομηχανίες τροφίμων.

Επίσης παραπέμπει άμεσα και στην ολοκληρωμένη διαχείρισή των αποβλήτων, τα οποία διακρίνει σε:

Βιομηχανικά απόβλητα: είναι οποιαδήποτε λύματα απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που χρησιμοποιούνται για εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

Αστικά λύματα: είναι το μείγμα από οικιακά λύματα (υγρά απόβλητα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών και προέρχονται από τον ανθρώπινο μεταβολισμό και τις εμπορικές δραστηριότητες) αλλά και βιομηχανικά απόβλητα.

Η απ’ ευθείας διάθεση των αποβλήτων  στο περιβάλλον εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, δεδομένου ότι περιέχουν μολυσματικές και ρυπαντικές ουσίες.

Για την εξασφάλιση λοιπόν της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητη αφενός η γνώση των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασής τους στο περιβάλλον και αφετέρου να εφαρμοστούν οι κατάλληλες μέθοδοι επεξεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή αξιοποίηση και η ασφαλής διάθεσή τους.

Οι παράμετροι που εξετάζουμε στο «MediCenter τροφίμων» έχουν συνοψιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών. Ωστόσο είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Σημαντικό που αξίζει να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι η νομοθεσία ορίζει ρητά την αυστηρή παρακολούθηση της ποιότητας του επεξεργασμένου νερού.

 

Φυσικοχημικές παράμετροι Mέθοδος
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 5 ημερών (BOD5) APHA 5210 B
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) O.308/Closed Reflux
Ολικό άζωτο ISO 1871
Αμμωνία O.304/Uv-Vis
Νιτρικά Ο.628/Ion Chromatography
Ολικός Φώσφορος APHA 4500-P D
Αιωρούμενα Στερεά APHA 2540 D
Πτητικά Στερεά  
Ολική Αγωγιμότητα APHA 5210 B

 

Μικροβιολογικές παράμετροι Mέθοδος
Total Coliforms ISO 9308-1:2000
Faecal Coliforms APHA 9222 D
Escherichia coli ISO 9308-1:2000
Ολική μεσόφιλη χλωρίδα 22oC, 37oC ISO 6222:1999

 

Περιττώματα πτηνοτροφικών μονάδων

Ελεγχος για Salmonella spp. με μέθοδο διαπιστευμένη κατά ISO 17025

 

Εδαφοδιαγνωστική Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση

Πρώτο στοιχείο για μια καλή καλλιέργεια είναι η γνώση της σύστασης του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία.

Εδαφοδιαγνωστική ανάλυση

Παράμετροι
pH
Αγωγιμότητα
Μηχανική σύσταση
Οργανική ουσία
Ανθρακικό ασβέστιο
Φώσφορος
Κάλιο
Μαγνήσιο
Βόριο
Σίδηρος
Χαλκός
Ψευδάργυρος
Μαγγάνιο

 

Δεύτερο στοιχείο, η εξέταση των φύλλων στα φυτά που απαρτίζουν κάθε καλλιέργεια, ανάλυση η οποία αποδεικνύει το ποσοστό των θρεπτικών που απορροφώνται από τους φυτικούς ιστούς.

Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση

Παράμετροι
Άζωτο ολικό
Φωσφόρος
Κάλιο
Ασβέστιο
Μαγνήσιο
Σίδηρος
Ψευδάργυρος
Μαγγάνιο
Χαλκός
Βόριο